Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SECURUS JURIDISCH ADVIES

Artikel 1. Definities
Securus Juridisch Advies: Securus Juridisch Advies, opdrachtnemer.
Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die een overeenkomst met Securus Juridisch Advies aangaat of aan wie Securus Juridisch Advies een aanbieding heeft uitgebracht waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
Diensten: alle juridische dienstverlening die onderwerp is van de opdracht, waaronder, maar niet beperkt tot, het opstellen van overeenkomsten en juridische adviezen.
Overeenkomst: iedere overeenkomst, langs welke weg ook tot stand gekomen, tussen Securus Juridisch Advies en opdrachtgever, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die overeenkomst.
Opdracht: iedere opdracht tot het verrichten van diensten die tussen Securus Juridisch Advies en opdrachtgever tot stand komt op basis van een overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en Securus Juridisch Advies. Toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek, ongeacht de manier waarop deze is gegeven, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de voorwaarden
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, adviezen en overeenkomsten van Securus Juridisch Advies..
2. De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele door opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Afwijking van de Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
4. Indien Securus Juridisch Advies stilzwijgend afwijking van deze Algemene Voorwaarden toe staat, doet dit niets af aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Securus Juridisch Advies de Algemene Voorwaarden soepel toepast.
5. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze Algemene
6. Voorwaarden volledig van kracht blijven en zal Securus Juridisch Advies in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige en/of vernietigde bepaling in acht worden genomen. Partijen zullen voor zover gewenst overleggen over de precieze bewoordingen van deze nieuwe bepalingen.
7. Onduidelijkheden over de inhoud van de voorwaarden, of situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
8. Securus Juridisch Advies is ten alle tijden gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten
1. Aanbiedingen van Securus Juridisch Advies zijn vrijblijvend. Een door Securus Juridisch Advies verstuurde aanbieding is tot 30 dagen na verzending geldig.
2. Indien opdrachtgever een aanbieding aanvaardt, behoudt Securus Juridisch Advies het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3. Indien de aanvaarding afwijkt van het aanbod dan is Securus Juridisch Advies daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Securus Juridisch Advies dit uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt.
4. Aanbiedingen, prijzen en uurtarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.
5. Een overeenkomst tussen Securus Juridisch Advies en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de door Securus Juridisch Advies aan opdrachtgever verzonden aanbieding schriftelijk door opdrachtgever wordt geaccepteerd, de door Securus Juridisch Advies aan opdrachtgever verzonden opdrachtbevestiging door opdrachtgever wordt bevestigd, of op het moment dat Securus Juridisch Advies met instemming van opdrachtgever aanvang maakt met de uitvoeringshandelingen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst volledig weer te geven.

Artikel 4. Uitvoering opdracht
1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Securus Juridisch Advies het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
2. Securus Juridisch Advies is vrij de opdracht naar eigen inzicht uit te voeren en zal daarbij de eisen van goed vakmanschap in acht nemen.
3. Overeenkomsten zijn slechts te definiëren als een inspanningsverplichting en kunnen nimmer een resultaatverplichting bevatten.
4. Securus Juridisch Advies baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de door opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens.
5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Securus Juridisch Advies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Securus Juridisch Advies worden verstrekt.
6. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Securus Juridisch Advies zijn verstrekt, heeft Securus Juridisch Advies het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
7. Securus Juridisch Advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij haar dienstverlening heeft gebaseerd op onjuiste en/of onvolledige door opdrachtgever verstrekte gegevens.
8. Een afgesproken termijn voor het leveren van een dienst door Securus Juridisch Advies wordt nimmer beschouwd als een fatale termijn, maar slechts als richtlijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een afgesproken termijn begint te lopen op het moment dat opdrachtgever alle door Securus Juridisch Advies gevraagde informatie aan Securus Juridisch Advies verstrekt heeft.

Artikel 5. Honorarium en overige kosten
1. Voor de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever honorarium en de zogenaamde verschotten verschuldigd.
2. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die door Securus Juridisch Advies ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald (zoals reis- en verblijfkosten, deurwaarderskosten, griffierechten en kosten van ingeschakelde derden) Deze zullen apart op de factuur aangegeven worden.
3. Naast het honorarium en de ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten zal er een kantooropslag in rekening worden gebracht, welke is vastgesteld op 3% van het honorarium, ter dekking van de algemene kantoorkosten (porti, telefoon, fax, elektronische communicatie, intern gemaakte fotokopieën, archief e.d.). Ook deze kosten zullen apart op de factuur worden vermeld.
4. Indien partijen voor het verrichten van bepaalde diensten vooraf een vaste prijs hebben afgesproken, en het verlenen van die diensten tot extra werkzaamheden/prestaties dwingt die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden onder die vaste prijs te vallen, zal Securus Juridisch Advies opdrachtgever voorafgaand informeren over de financiële consequenties hiervan.
5. Alle door Securus Juridisch Advies gehanteerde uurtarieven, alsmede de vermelde kosten en/of uurtarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
6. Zolang de opdracht niet is voltooid is Securus Juridisch Advies gerechtigd om tussentijds te factureren.

Artikel 6. Betaling
1. De opdrachtgever is gehouden de factuur binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen op het door Securus Juridisch Advies aangegeven rekeningnummer.
2. Reclames met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op.
3. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden tot op de dag van algehele voldoening over het hele opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd, alsmede de door Securus Juridisch Advies gemaakte, respectievelijk verschuldigde, buitengerechtelijke kosten.
4. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend in overeenstemming met het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien Securus Juridisch Advies hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van opdrachtgever, evenals eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten.
5. Securus Juridisch Advies heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, bescheiden en andere goederen van opdrachtgever, tot aan het moment waarop opdrachtgever al hetgeen hij aan Securus Juridisch Advies verschuldigd is heeft voldaan.
6. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.
7. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van Securus Juridisch Advies daartoe aanleiding geeft, is Securus Juridisch Advies gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Securus Juridisch Advies te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen is Securus Juridisch Advies gerechtigd, onverminderd overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan Securus Juridisch Advies uit welke hoofde dan ook verschuldigd is direct opeisbaar. Securus Juridisch Advies is niet aansprakelijk voor de eventuele, uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade.
8. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Securus Juridisch Advies en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Securus Juridisch Advies onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7. Gewijzigde omstandigheden
1. Mochten de omstandigheden waarvan opdrachtgever en Securus Juridisch Advies op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zodanig wijzigen dat daardoor naleving van de overeenkomst of een deel daarvan in redelijkheid niet van een van de partijen kan worden verlangd, dan zal overleg plaats vinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.
2. Indien de gewijzigde omstandigheden ontstaan zijn door toedoen van opdrachtgever, zal eventueel daaruit voortvloeiend meerwerk aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
1. Securus Juridisch Advies behoudt zich alle rechten voor van alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op door Securus Juridisch Advies vervaardigde
voortbrengselen van menselijke geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkelt heeft in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever.
2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden schriftelijke stukken, werkwijzen, adviezen, modellen en andere voortbrengselen van menselijke geest van Securus Juridisch Advies, een en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren. Openbaarmaking, op welke wijze dan ook, kan uitsluitend geschieden na schriftelijke toestemming van Securus Juridisch Advies. Slechts voor eigen intern gebruik is het opdrachtgever toegestaan die producten te vermenigvuldigen. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
3. Indien Securus Juridisch Advies Algemene Voorwaarden voor opdrachtgever vervaardigd behoudt Securus Juridisch Advies zich het auteursrecht op desbetreffende Algemene Voorwaarden voor. Opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht met betrekking tot de opgestelde Algemene Voorwaarden. Dit gebruiksrecht houdt in dat het opdrachtgever vrij staat desbetreffende Algemene Voorwaarden in het kader van het normale, eigen gebruik van de onderneming te tonen op de website van de onderneming, ter deponering aan de Kamer van Koophandel of Rechtbank in zijn of haar arrondissement aan te bieden, te vermenigvuldigen, te verspreiden en op andere wijzen ter inzage aan derden aan te bieden.
4. Het staat opdrachtgever echter niet vrij desbetreffende Algemene Voorwaarden te wijzingen, aan derden door te verkopen, en/of voor enig ander commercieel doeleinde aan te wenden.

Artikel 9. Klachten
1. Alle klachten terzake van de verrichte werkzaamheden en/of betreffende de factuur, dienen schriftelijk binnen 14 dagen na verzenddatum van de stukken aan Securus Juridisch Advies kenbaar worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn wordt opdrachtgever geacht in te stemmen met de uitgevoerde opdracht en/of de factuur.
2. Ingeval van een klacht over de uitgevoerde opdracht of geleverde dienst heeft Securus Juridisch Advies de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald tarief. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Securus Juridisch Advies slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel ...

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Securus Juridisch Advies is slechts aansprakelijk voor zover dat uit dit artikel blijkt. Hetzelfde geldt voor door Securus Juridisch Advies ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. De opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Securus Juridisch Advies gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Securus Juridisch Advies.
2. De aansprakelijkheid van Securus Juridisch Advies is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Securus Juridisch Advies in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Securus Juridisch Advies niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Securus Juridisch Advies beperkt tot het maximale bedrag dat gefactureerd is voor de dienst waar de schade uit voort gevloeid is, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan Securus Juridisch Advies onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Securus Juridisch Advies voor de ontstane schade niet aansprakelijk.
4. Securus Juridisch Advies is niet aansprakelijk in geval van overmacht.
5. Securus Juridisch Advies is nimmer aansprakelijk voor indirecte- en gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. Opdrachtgever vrijwaart Securus Juridisch Advies voor alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Securus Juridisch Advies en opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking. Tevens vrijwaart opdrachtgever Securus Juridisch Advies uitdrukkelijk voor aanspraken van derden met betrekking tot recht van intellectuele eigendom op door opdrachtgever aan Securus Juridisch Advies verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
7. Indien opdrachtgever aan Securus Juridisch Advies informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze materialen vrij zijn van virussen en defecten. Eventuele door het gebruik van deze materialen veroorzaakte schade zal door opdrachtgever worden vergoedt.

Artikel 11. Overmacht
1. Securus Juridisch Advies is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Securus Juridisch Advies kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan één maand, dan hebben beide partijen de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens Securus Juridisch Advies tot aan dat moment te voldoen. Securus Juridisch Advies is dan gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren.
3. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Securus Juridisch Advies geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van har verplichtingen in redelijkheid niet van Securus Juridisch Advies kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden ook gerekend, maatregelen van enige overheidsinstantie, ziekte, overmacht bij een ingeschakelde derde en technische storingen.

Artikel 12. Opschorting en opzegging
1. Securus Juridisch Advies is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, één en ander onverminderd het recht van Securus Juridisch Advies om schadevergoeding te vorderen.
2. Overeenkomsten kunnen tussentijds worden opgezegd met instemming van Securus Juridisch Advies en in overeenstemming met hetgeen in dit artikel is bepaald.
3. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door opdrachtgever, heeft Securus Juridisch Advies recht op vergoeding van de tot dan toe gemaakte kosten. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door Securus Juridisch Advies, heeft opdrachtgever recht op medewerking van Securus Juridisch Advies bij overdracht van de werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen.
4. Securus Juridisch Advies behoudt bij tussentijdse opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan opdrachtgever indien mogelijk de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Een eventueel betaald voorschot zal in overleg indien redelijkerwijs noodzakelijk naar evenredigheid terug betaald worden.
5. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van opdrachtgever, staat het Securus Juridisch Advies vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Rechterlijke tussenkomst dan wel ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De vorderingen van Securus Juridisch Advies op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13. Vertrouwelijkheid
1. Zowel Securus Juridisch Advies als opdrachtgever staan ervoor in dat alle informatie die van de andere partij verkregen wordt, vertrouwelijk behandeld zal worden en geheim zal blijven
2. Opdrachtgever zal de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Securus Juridisch Advies, die niet zijn opgesteld of gedaan met de bedoeling derden van de daarin neergelegde informatie in kennis te stellen, niet openbaar maken, tenzij Securus Juridisch Advies daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.
3. Securus Juridisch Advies zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door haar ingeschakelde derden.
4. De verplichtingen op grond van dit artikel blijven tevens van kracht na beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Securus Juridisch Advies en opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen Securus Juridisch Advies en opdrachtgever die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.