Rechtsgebieden

Hieronder treft u een overzicht aan van de rechtsgebieden waarin Securus Juridisch Advies is gespecialiseerd:

Algemene Voorwaarden: Veel bedrijven maken nog geen gebruik van algemene voorwaarden of passen de “spelregels” die gelden bij het toepassen van de algemene voorwaarden niet goed toe. Securus Juridisch Advies vertelt u graag hoe algemene voorwaarden geldig tot stand komen en gebruikt kunnen worden. Ook stelt Securus Juridisch Advies algemene voorwaarden op of screent bestaande voorwaarden en kan ze zonodig “updaten”.

Arbeidsrecht: In het arbeidsrecht komen veelal kwesties voor over de rechtsposities bij reorganisaties, ontslag (op staande voet) en de kantonrechtersformule, vragen over non-concurrentiebedingen, arbeidsongeschiktheid, wijzigingen in de arbeidsovereenkomst door de werkgever of op verzoek van de werknemer.

Bezwaar en beroepszaken: Geschillen met de overheid is waar het hier om draait. Of het nu gaat om een foutieve WOZ beschikking of een weigering van een vergunning of een opgelegde dwangsom, Securus Juridisch Advies kan u bijstaan in geschillen met de overheid.

Burenrecht: Veel voorkomende geschillen in het burenrecht zijn: meningsverschillen over de erfafscheiding tussen twee (of meer) percelen, overhangende takken, het recht van overpad, wel of geen vestiging van een erfdienstbaarheid, hinder en overlast.

Consumentenrecht: Consumenten (en veel bedrijven) weten over het algemeen niet wat de rechtspositie is in geval van een consumentenkoop. Een consumentenkoop is een aankoop van een product, zijnde een roerende zaak, door een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, bij een verkoper die wel handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Problemen die kunnen ontstaan kunnen gaan over de garantiebepalingen (is de garantie wel of niet meer van toepassing), de toepassing van de algemene voorwaarden, aankopen via de telefoon of via Internet (koop op afstand), producten die niet aan de koopovereenkomst voldoen (non-conformiteit), de ingebrekestelling, verzuim, ontbinding van een koopovereenkomst en herstel van defecte producten.

Contractenrecht: Bij problemen in het contractenrecht moet men denken aan: toerekenbaar tekortkomen (wanprestatie), hoe iemand in gebreke te stellen, wanneer is iemand in verzuim, hoe moet een overeenkomst worden ontbonden, is er spraken van dwaling of erger nog, bedrog, heb ik recht op schadevergoeding of kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden vernietigd?

Huurrecht: In het huurrecht kunnen problemen ontstaan over de hoogte van de huurprijs, algemene bepalingen in het huurcontract, wat zijn de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder en over het onderhoud en herstel van het gehuurde.

Internationaal Privaatrecht: Door de groei van het internationale rechtsverkeer komen er ook steeds meer vragen over de regels van het Internationaal privaatrecht. In internationale geschillen zijn er vaak vragen over welke rechter bevoegd is, de Nederlandse rechter of juist de buitenlandse rechter, vragen over welk recht van welk land van toepassing is op een geschil of vragen over hoe een beslissing van een buitenlandse rechter tenuitvoer gelegd kan worden.

Securus Juridisch Advies geeft u uitsluitsel over uw rechtspositie in juridische geschillen en adviseert u deskundig hoe u het beste kunt handelen en indien nodig begeleidt Securus Juridisch Advies u bij het oplossen van het geschil.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op via de mail .